Archive for March 2018

تعمید روح القدس

  این پرسشی است که در زمانه ما، دیر یا زود از کسی که مسیحی شده پرسیده خواهد شد. این پرسش مرتبا به وسیله مسیحیان کاریزمات که از تجربیات خود با روح القدس هیجان زده هستند مطرح می شود. ایده ای که روزی عمدتا به ایجاد کلیساهای پنطیکاستی انجامید، اینک برای جمع وسیعی از ایمانداران،…

Read More