دکتر ان. تی. رایت درباره چالشهای پیش روی کلیسا و کاربرد مفاهیمی تازه چون همجنسگرایی و ازدواج همجنسگرا ها در دنیای مدرن می گوید.

ترجمه: س. ر
مدیر تولید: مانی محمدی
کاری از خدمت «چهره به چهره»

 

ان تی رایت – ازدواج همجنسگرایان و چالش پیش روی کلیسا from خدمت چهره به چهره on Vimeo.

 

Leave a Comment