آیا عیسی مسیح می‌ توانست گناه بکند؟ ـ آر. سی. اسپرول

 

 

could-jesus-have-sinned_620

 

بهترین متخصصین الهیات در گذشته و حال، بر سر این پرسش که آیا عیسی مسیح می‌ توانست گناه کرده باشد با هم اختلاف داشته اند. من معتقدم از آنجا که عیسی مسیح یک انسان کامل بود، برای او امکان داشت که گناه کند. بدیهی ست که طبیعت الهی نمی‌ تواند گناه کند؛ اما اگر طبیعت الهی مسیح مانع گناه کردن او می‌شد، به چه مفهومی به عنوان آدم دوم از شریعت خدا اطاعت کرد؟ در زمان تولدش، طبیعت انسانی عیسی، با توجه به قابلیت‌ های اخلاقی‌ اش، دقیقا به مثابۀ آدم قبل از سقوطش بود. عیسی آنچه را که آگوستین آن را توانایی گناه کردن (posse peccare) و توانایی گناه نکردن (posse non peccare) می‌ نامید داشت. آدم گناه کرد، عیسی نه. شیطان با همۀ قدرتش، هر کاری را برای تباهی مسیح و اغوا کردنش برای گناه انجام داد، و این تلاش بیهوده‌ای بود که او سعی می‌کرد یک طبیعت الهی را به گناه وسوسه کند. شیطان تلاش نمی‌ کرد خدا را به گناه بکشد، او تلاش می‌کرد طبیعت انسانی عیسی را به گناه بکشد، چنانکه او قابلیت این را نداشته باشد که نجات‌ دهنده باشد

 

من فکر می‌ کنم باور داشتن به اینکه طبیعت الهی عیسی

گناه کردن طبیعت انسانی او را غیر ممکن می‌ ساخت، اشتباه است

 آر. سی. اسپرول

 

در همین زمان، مسیح به شکل منحصر به فردی به وسیلۀ روح‌ القدس تقدیس و به خدمت گرفته شده بود. برای گناه کردن، شخص باید میل به گناه داشته باشد. اما طبیعت انسانی عیسی، در سراسر زندگی‌اش، با غیرتی برای عدالت، مشخص شده بود. او گفت: «خوراک من این است که ارادۀ فرستندۀ خود را به جا آورم و کار او را به کمال رسانم.» (یوحنا ۴: ۳۴). مادامی که عیسی تمایلی به گناه نداشت، گناه نکرد. ممکن است من اشتباه کنم، اما فکر می‌کنم باور داشتن به اینکه طبیعت الهی عیسی،‌ گناه کردن طبیعت انسانی او را غیر ممکن می‌ساخت، اشتباه است. اگر مورد این بود، وسوسه، آزمایش‌ها و فرض مسئولیت او نسبت به آدم اول،‌ همه نوعی بازی بودند. این موقعیت، از صحت تمامیت طبیعت انسانی محافظت می‌کند، زیرا این طبیعت انسانی بود که رسالت آدم دوم را به نمایندگی از ما بر خود گرفت. این طبیعت انسانی بود که به شکل منحصر به فرد، فرای هر مقیاس، به وسیلۀ روح‌القدس، به روغن تدهین شد

 

برگرفته از کتاب حقایقی که اقرار میکنیم:
راهنمای فرد عامی به اقرارنامۀ ایمان وستمینستر
نوشتۀ  آر.سی. اسپرول – ۲۷ ژانویه ۲۰۱۲ 

سازمان لیگانر

برای مطالعه به زبان اصلی بر روی تکست کلیک کنید

Categories:

Leave a Comment