اخراج ارواح

کتاب مقدس هیچ راهنمایی در مورد اخراج نمودن ارواح [از ایمانداران] ارائه نمی کند.

  ششمین دلیل علیه تسخیر ارواح در زمان حاضر فقدان کامل هرگونه دستورالعملی در این زمینه برای ایمانداران در عهدجدید است. رسولان (و آن هفتادشاگرد) قدرت برشیاطین رادریافت کردند صرفًا بدین منظورکه آمدن ملکوت خداوند را اعلام دارند. به عبارت دیگر، اخراج ارواح نشانهای بود از آمدن مسیحا و شروع عصر انجیل. توانایی شاگردان در…

Read More