انجیل

افسسیان ۱۱:۴ در باب رسولان و انبیا و شبانان در کلیسا

        تفسیری با ارجاع کتاب مقدسی از (افسسیان ۱۱:۴) «و اوست که بخشید برخی را به عنوان رسول، برخی را به عنوان نبی، برخی را به عنوان مبشر، و برخی را به عنوان شبان و معلّم،»   مسیح به نشانۀ تحقق کامل ارادۀ پدرش از این اقتدار و حاکمیت برخوردار است تا…

Read More

شناخت شاخه های پروتستانت

برخلاف کلیسای کاتولیک روم که در آن تفسیر کتاب مقدس از سوی پاپ و اسقف های او انجام می شود، پروتستان ”تفسیر خصوصی“ کلام را به وسیلۀ خود شخص تشویق می نماید. نتیجه مستقیم این امر این بود گروههای فرقه ای ظاهر شدند که هر کدام به آموزه‌های متمایز باور داشتند. هر کدام از این…

Read More

شباهتهای انجیلها – منابع موجود چه بوده؟

واقعیت این است که حتی با نگاهی سطحی به انجیل متی، مرقس و لوقا می توان به شباهت های قابل توجهی پی برد. برای نمونه، این آیات را با یکدیگر مقایسه کنید متی ۹ : ۲- ۸؛ مرقس ۲ : ۳- ۱۲؛ لوقا ۵ : ۱۸- ۲۶ . اما تفاوتهای مهم و قابل توجهی نیز…

Read More