برگزیدگی

آیا کودکان و دیگر افرادی که قادر نیستند ایمان به مسیح را اعتراف کنند، اتوماتیک وار، به بهشت می روند؟

آیا کودکان و دیگر افرادی که قادر نیستند ایمان به مسیح را اعتراف کنند، اتوماتیک وار، به بهشت می روند؟ دوم سموئیل  ۱۲: ۲۳، لوقا ۱۰ : ۱۶، یوحنا ۱۲ : ۴۸ (دکتر جان مک آرتور موسس خدمت فیض به سوی تو )   مردم اغلب درباره زندگیِ ابدیِ متولد نشده ها، نوزادان و آنهایی…

Read More

برگزیدگی خداوند، رازآلود اما امیدبخش

تقدیر الهی خداوند (پیش برگزیدگی) تعلیمی ست رازآلود و در عین حال امیدبخش. رازآلود از آن جهت که ما نمی دانیم چرا و چگونه و بر اساس کدام معیار خداوند انسانها را از پیش از بنیاد عالم برای خود برگزید و امیدبخش اینکه می دانیم خداوند ما را تا ابدالآباد با خود همراه خواهد داشت!…

Read More