ربوده شدگی

بازگشت ثانویه مسیح «پاروسیا» – دکتر آر. سی. اسپرول

  کلیسا در همه اعصار، شادمانه چشم به آینده دوخته تا بازگشت موعود مسیح را ببیند. او در نخستین ظهور خود، رهایی ما را تامین کرد، بنابراین ظهور ثانویه او برای کلیسا، امید مبارکِ برقراریِ کامل ملکوت اوست. واژه پاروسیا که (بیست و چهار بار) در عهد جدید برای اشاره به بازگشت مسیح مورد استفاده…

Read More