عطایای روح القدس

طلب ریزش آتش از آسمان در پرستش

    چرا بعضی از برادران و خواهران عزیز ما در جماعات،کلیساها و تلوزیون های مسیحی طلب ریزش آتش از آسمان می کنند؟ هدف از طرح سوال: ژرف تر شدن در شناخت خداوند و یافتن پاسخی کتاب مقدسی. هیچ مسیحی راستینی مخالف پرستش و دعا و غرق شدن در این لحظات ناب و به غایت…

Read More

دریافت مَسح روح القدس

مَسحِ روح القدس مانی محمدی   آیا شما تجربه مسح روح القدس را داشته اید؟ آیا مسح روح القدس را می بایست به طریق های خاص بدست آورد؟ مثلا با گذاردن دست بر روی سَرِ ایمانداران یا اعمالی نظیر این؟ آیا مسیحیان می توانند مسح خداوند را به صورتی خاص و مجزا از دیگر ایمانداران…

Read More

تعمید روح القدس

  این پرسشی است که در زمانه ما، دیر یا زود از کسی که مسیحی شده پرسیده خواهد شد. این پرسش مرتبا به وسیله مسیحیان کاریزمات که از تجربیات خود با روح القدس هیجان زده هستند مطرح می شود. ایده ای که روزی عمدتا به ایجاد کلیساهای پنطیکاستی انجامید، اینک برای جمع وسیعی از ایمانداران،…

Read More