معجزه

افسسیان ۱۱:۴ در باب رسولان و انبیا و شبانان در کلیسا

        تفسیری با ارجاع کتاب مقدسی از (افسسیان ۱۱:۴) «و اوست که بخشید برخی را به عنوان رسول، برخی را به عنوان نبی، برخی را به عنوان مبشر، و برخی را به عنوان شبان و معلّم،»   مسیح به نشانۀ تحقق کامل ارادۀ پدرش از این اقتدار و حاکمیت برخوردار است تا…

Read More

کتاب مقدس هیچ راهنمایی در مورد اخراج نمودن ارواح [از ایمانداران] ارائه نمی کند.

  ششمین دلیل علیه تسخیر ارواح در زمان حاضر فقدان کامل هرگونه دستورالعملی در این زمینه برای ایمانداران در عهدجدید است. رسولان (و آن هفتادشاگرد) قدرت برشیاطین رادریافت کردند صرفًا بدین منظورکه آمدن ملکوت خداوند را اعلام دارند. به عبارت دیگر، اخراج ارواح نشانهای بود از آمدن مسیحا و شروع عصر انجیل. توانایی شاگردان در…

Read More