نبوت

افسسیان ۱۱:۴ در باب رسولان و انبیا و شبانان در کلیسا

        تفسیری با ارجاع کتاب مقدسی از (افسسیان ۱۱:۴) «و اوست که بخشید برخی را به عنوان رسول، برخی را به عنوان نبی، برخی را به عنوان مبشر، و برخی را به عنوان شبان و معلّم،»   مسیح به نشانۀ تحقق کامل ارادۀ پدرش از این اقتدار و حاکمیت برخوردار است تا…

Read More

در باب نبوت درباره ایران، رسالت و نبی بودن – شماس مانی محمدی

– چه شروطی کتاب مقدس برای انتخاب رسولان گذاشته است – رسولان عیسی مسیح دارای چه ویژگی هایی بودند – آیا امروز ما در کلیسا رسول و انبیا داریم؟ – دلیل نبوتهای گوناگونی که درباره ایران می شود چه می باشد؟   شماس مانی محمدی کاری از خدمت «چهره به چهره»

Read More