همجنسگرایی

دکتر ان. تی. رایت درباره چالشهای پیش روی کلیسا و کاربرد مفاهیمی تازه چون همجنسگرایی و ازدواج همجنسگرا ها در دنیای مدرن می گوید. ترجمه: س. ر مدیر تولید: مانی محمدی کاری از خدمت «چهره به چهره»   ان تی رایت – ازدواج همجنسگرایان و چالش پیش روی کلیسا from خدمت چهره به چهره on…

Read More