پرستش

طلب ریزش آتش از آسمان در پرستش

    چرا بعضی از برادران و خواهران عزیز ما در جماعات،کلیساها و تلوزیون های مسیحی طلب ریزش آتش از آسمان می کنند؟ هدف از طرح سوال: ژرف تر شدن در شناخت خداوند و یافتن پاسخی کتاب مقدسی. هیچ مسیحی راستینی مخالف پرستش و دعا و غرق شدن در این لحظات ناب و به غایت…

Read More