پورنوگرافی

مسیر مرگ – دکتر آر. سی. اسپرول

مسیر مرگ / آر. سی. اسپرول این عادت من هست، هفته ای یکبار،قطعه ای جواب مختصر،به پرسش خواننده ای می نویسم. همچنین هر هفته، ٰیک قطعه، در زمینه مورد نظرم، می نویسم. حقیقت این است، حتی، تکه های پاسخ پرسش ها، به چیزی که موضوع مورد نظر من هست ، گرایش دارد. این قطعه ها، در…

Read More