تفسیر کتاب مقدس

تفسیر عهد جدید – دکتر جان مک آرتور

 

تفسیر کاربردی عهد جدید

 

انجیل متی

انجیل مرقس

انجیل لوقا

انجیل یوحـنا

تطابیق اناجیل

اعـمـال رسـولان

رسـاله به رومـیان

رسـاله اول قرنتیان

رسـاله دوم به قرنتیان

رسـاله به غلاطـیان

افسـسـیان

رسـاله به فیـلیپـیان

رسـاله به کـولـسیان

رسـاله اول تسالونیکیان

رسـاله دوم تسالونیکیان

رسـاله اول تیموتائوس

رسـاله دوم تیموتائوس

رسـاله تیطوس

رسـاله فیلیمون

رسـاله به عبرانیان

رسـاله یعقوب

رسـاله اول پطرس

رسـاله دوم پطرس

اول یوحـنا

دوم یوحـنا

سوم یوحـنا

یـهـودا

مـکاشفه یوحـنای رسـول

 

 

تفسیر کاربردی عهد عتیق

مقدمه ای بر کتاب پیدایش

پیدایش

خـروج

لاویـان

اعداد

تثنیه

یوشـع

داوران

روت

اول سمـوئیل

دوم سـموئیل

اول پادشـاهان

دوم پادشـاهان

حکومـت تجـزیه شده اسـرائـیل

اول تـواریخ

دوم تـواریخ

عـزرا

نـحـمـیا

اسـتر

ایوب

مـزامـیر – قسمت اول

مـزامـیر – قسمت دوم

تفسیر امثال سـلیمان

جامعه

غزل غزلهای سـلیمان

اشـعیا

ارمـیـا

مراثی ارمـیا

حـزقیال

دانـیال

هوشـع

یوئـیل

عـاموس

عوبـدیا

یـونس

مـیکاه

ناحـوم

حـبقـوق

صـفنـیا

حَجّی

زکـریـا

مـلاکی