۱۲ خصوصیت یک کلیسای سالم

خصوصیات زیر مفهوم «کلیسا»را خلاصه می‌کنند و به عنوان ابزاری فراهم شده تا ما را در توصیف و پیشروی به سوی کلیساهای سالم کمک نمایند.

 

۱) بشارت کتاب مقدسیمردم به کلیسا می آیند چون پیغام کامل انجیل را شنیده اند و با توبه و ایمان به آن پاسخ داده اند.سپس، با سبک زندگی بشارت، انجیل را با گمشدگان در میان می گذارند

 

۲) شاگردی کتاب مقدسیاعضای کلیسا آگاهانه در زندگی یکدیگر سرمایه گذاری می کنند تا در عیسی مسیح رشد کرده، بالغ شوند.نشانۀ این شاگردی قلبها، افکار، احساسات، اراده، روابط و اهدافی است که بر طبق کلام خدا تبدیل شده اند

۳) عضویت کتاب مقدسیاعضای کلیسا تنها از کسانی تشکیل شده که شواهد توبه از گناه و ایمان به خداوند عیسی مسیح در آنها دیده می شود و به عنوان ایمانداران تعمید گرفته اند.اعضای کلیسای کتاب مقدسی به یکدیگر متعهد هستند، تا با وفاداری گرد یکدیگر جمع شده و با یکدیگر بدن مسیح را شکل دهند.

۴) رهبری کتاب مقدسیکتاب مقدس دو نوع رهبر را در کلیسا به رسمیت می شناسدشبانان/مشایخ/شماس یا خادمدر عهدجدید، کلمۀ «شبان»، «شیخ» و «شماس» به جای یکدیگر به کار رفته اند و به یک مقام اشاره می کنند (اعمال رسولان ۲۰:۱۷، ۲۸؛ تیتوس ۱۵۷؛ اول پطرس ۵۱۴؛ توجه کنید که معنای شبان (pastor)برابر است با چوپان (shepherd).خصوصیات این رهبران در اول تیموتائوس ۳:­۱-۷و تیتوس ۱:­۵-۹ارائه شده اند.آنها باید الگوی خوبی از شاگردان وفادار باشند، به آموزۀ صحیح و محکم پایبند باشند و از خدا عطای تعلیم را گرفته باشند.بر طبق کلام خدا، شبانان، مشایخ و شماسان باید مرد باشند.کلام خدا به صراحت بیان می کند که هر کسی به تعلیم و رهبری کلیسا خوانده نشده و عطای آن را ندارد اما همۀ عطایا به یک اندازه قابل احترامند و برای کلیسا ضروری می باشند.الگوی ثابتی که عهد جدید به ما می دهد این است که کلیساها چند شبان/مشایخ/شماس داشتنه باشند.شماسان خادمان کلیسا هستند که خصوصیات آنها در اول تیموتائوس ۳:­۸-۱۳فهرست شده است.آنها انتخاب شده اند و در عین حال موظفند کارهایی را انجام دهند، به این ترتیب شبانان/مشایخ/شماسان وقت خواهند داشت که خود را وقف خدمت کلام و دعا نمایند

۵) موعظه و تعلیم کتاب مقدسیچنین تعلیمی محور جماعتهای هفتگی کلیساست و شامل تفسیر و کاربرد کتاب مقدس می باشد.کلیسا کتاب مقدس را عالی و برتر دانسته و بر تمام باورها و کارهایش اقتداری کنترل کننده دارد و تعلیم وفادارانۀ کتاب مقدس، حیات یک کلیسای سالم را تامین می کند.یک کلیسای سالم به الهامی بودن، خطاناپذیری، اقتدار و سندیت، کفایت و شفافیت کتاب مقدس باور دارد و هر متن آن را در موقعیت و زمینۀ آن تفسیر می کند، یعنی بر طبق معیارهای تفسیر دستوری (صرف و نحو) /تاریخی.

آیینهای کتاب مقدسی تعمید و شام خداوند

۶) تعمید: یعنی فرو رفتن در آب به “نام پدر، پسر و روح القدس” و تنها بدست ایماندارانی انجام می شود که ثابت کرده اند تولد تازه در عیسی مسیح دارند.از تمام ایمانداران انتظار می رود که تعمید گیرند

یک کلیسای سالم به طور مرتب عشای ربانی را به یادگار مرگ عیسی، به عنوان موعظۀ مرئی انجیل و در انتظار بازگشت او به جا می آورد

۷) پرستش کتاب مقدسییک کلیسای سالم پرستشی را به خدا تقدیم می کند که بر اساس کلام او قابل قبول باشد و همچنین از روی احترام، ترس خدا و شادی باشد.کلیسا مزمور و سرودهای روحانی می خواند، سرودهایی که مملو از حقیقت کتاب مقدسی می باشند.پرستش آن شامل خواندن کتاب مقدس در بین جمعیت، شهادتهای قوم خدا و دعا می باشد.همچنین هر جا که لازم باشد روزۀ گروهی را نیز در بر می گیرد.هدف پرستش خدا جلال دادن او و تهذیب قومش می باشد

۸) مشارکت کتاب مقدسیاعضای کلیسا یکدیگر را محبت، تشویق و بنا می کنند.آنها نسبت به یکدیگر اهمیت و توجه قائلند و یکدیگر را خدمت می کنند و بارهای خواهران و برادران دیگر را حمل می کنند.آنها نسبت به یکدیگر مهربان هستند و یکدیگر را می بخشند.اعضای کلیسا یکدیگر را با کلام خدا تعلیم، توبیخ و تشویق می کنند.ایشان یکدیگر را به محبت و اعمال نیک ترغیب می کنند.در زندگی یکدیگر داخل می شوند (به شکل مثبت)و یکدیگر را بقدری خوب می شناسند که بتوانند در شاگردی یکدیگر به طور موثر دست داشته باشند.

۹) دعای کتاب مقدسیاعضای کلیسا هم در خلوت و هم در جمع دعا می کنند.در دعاهایشان، خدا را پرستش می کنند، به گناهانشان اعتراف می کنند، خدا را بخاطر برکاتش شکر می کنندن برای دیگران شفاعت می کنند و از خدا می خواهند که نیازهایشان را برطرف کند.یک کلیسای سالم با جدیت و به طور مرتب دعا می کند

۱۰) مسئولیت پذیری و تادیب کتاب مقدسیاعضای کلیسا نسبت به اطاعت خود به کلام خدا مسئولند و رهبران کلیسا باید از گله ای که به ایشان سپرده شده شبانی کنند.در صورت نیاز کلیسا بر طبق دستورات کتاب مقدس تادیب می نماید، اما همواره برای برگرداندن خواهر یا برادر خطاکار خود دعا کرده و زحمت می کشد

۱۱) بخشش کتاب مقدسیاعضای کلیسا آزادانه از منابع مالی خود می دهند، به کسانی که کلام خدا را تعلیم می دهند، برای پرداخت مخارج و هزینه های کلیسا، یاری به نیازمندان و به پیشبرد پیغام انجیل به اقصی نقاط جهان.کلیسای سالم از لحاظ مالی خودکفاست یا به سوی خودکفایی گام بر می دارد.تجربه همیشه شان داده که کمک های مالی خارجی سلامت کلیسا را به خطر می اندازد.

۱۲) مأموریت کتاب مقدسیهدف از تشکیل کلیسا نه تنها این بوده که به صورتی محلی و در منطقۀ خود، پیغام انجیل را برساند و شاگردان تربیت کند، بلکه فعالانه در رساندن این پیغام به ملتها شرکت می کند.اعضای یک کلیسای سالم در اعمال محبت آمیز خود نیکویی خدا را آشکار می کنند و در عین حال انجیل مسیح را به گمشدگان اعلان می کنند.

مهم نیست که کلیسا در کجا تشکیل می شود.کلیساها ممکن است در خانه، کارخانه، جاهای اجاره ای، ساختمانهای وقف شده، زیر سایۀ درختان یا هر جایی که برای اعضا مقدور و راحت باشد برگزار شوند.هر کدام از پیروان مسیح، از جمله آنانی که با فرهنگهای مختلف کار می کنند، نیاز به تعلیم، پرستش، مشارکت و پاسخگویی به یک کلیسای محلی دارند.تمام اعضای کلیسای ما باید با وفاداری در یک کلیسای محلی شرکت داشته باشند

 

 

Categories:

Leave a Comment