شما میتوانید به پورنوگرافی “نه” بگویید – جان پایپر

– ایمان به مسیح، “اعتیاد سکس خارج از ازدواج” را شکست می‌‌دهد
– روحِ خدا ما را کنترل می‌کند
– زیبایی مسیح بهتر است
هر احساس جنسی‌ ای، شهوت نیست. خداوند غریزه جنسی‌ را آفرید. جایگاه خوب خود را دارد و در واقع می تواند، در معبد ازدواج، نوعی پرستش به حساب آید. ولی‌ شهوت، احساسِ جنسی‌‌ای است که به بیراهه رفته است.
دکتر شبان جان پایپر

ترجمه: فرشید. م
دوبله: مانی محمدی
کاری از خدمت «چهره به چهره»

 

موعظه شبان جان پایپر _ شما می توانید به پورنوگرافی نه بگویید from خدمت چهره به چهره on Vimeo.

Categories:

Leave a Comment