بازگشت ثانویه مسیح «پاروسیا» – دکتر آر. سی. اسپرول

 

کلیسا در همه اعصار، شادمانه چشم به آینده دوخته تا بازگشت موعود مسیح را ببیند.
او در نخستین ظهور خود، رهایی ما را تامین کرد، بنابراین ظهور ثانویه او برای کلیسا، امید مبارکِ برقراریِ کامل ملکوت اوست.
واژه پاروسیا که (بیست و چهار بار) در عهد جدید برای اشاره به بازگشت مسیح مورد استفاده قرار گرفته بر “ظهور”، “ابراز وجود” یا آمدن شکوهمندانه عیسی در زمان آخر دلالت می کند.
در حقیقت “پاروسیا” به چشم دوختن کلیسا به آمدن ثانویه موعود یا ظهور مجدد مسیح اشاره می کنه.
بر طبق تعلیم کتاب مقدس، آمدن مسیح هم شخصا و هم مرئی خواهد بود. هرچند که آمدن او قدرتمندانه خواهد بود اما چیزی بیش از یک قدرت نماییِ صرف است. ظهور او مثل شیوه عزیمت او در صعود، با ابرهایی از جلال همراه خواهد شد.
آنگاه بانگی آسمانی مثل دمیدن در کرنا به همراه آوایی از مَلِکِ مُقَرَب، به گوش می رسد. به هنگام آمدن مسیح، کلیسا (جمیع ایمانداران) ربوده می شوند تا به محض آمدن مسیح، با او دیدار کنند.
این ربایش نه پنهانی بلکه آشکار و در ملاء عام خواهد بود. هدف از این ربایش این است که به برگزیدگان اجازه داده شود تا به محض اینکه عیسی بر می گردد، در آسمان با او ملاقات کنند تا در هنگام فرود پیروزمندانه مسیح از آسمان، همراه او باشند.
همه نسلهای مسیحی در انتظار پاروسیان به بیدار باش فراخونده شده اند تا آمدن او نامنتظره و غافلگیر کننده نباشد. به همین دلیل اصرار شده که برای دلگرمی در کشاکش مشقات فعلی سختی ها و جفاها، آن ظهور و جلال آینده را به خود یادآوری کنیم.
هیچ کس روز یا بازگشت مسیح را نمی داند و با اینکه مسیح قرنهاست که منتظران را چشم به راه گذاشته، اما هر روز که می گذرد، مارا به بازگشت او نزدیکتر می کند.

متون کتاب مقدس ما را به بیداری دعوت می کند و نه پیش بینی. ما باید به طور کامل مواظب نشانه های نزدیک شدن او باشیم.  به همین دلیل است که عیسی مسیح مارا به بیداری دعوت می کند.
او گفت:
پس بیدار باشید زیرا نمی دانید سرورِ شما در چه روزی می آید.(متی ۴۲:۲۴)
آیا شما آماده بازگشت عیسی مسیح “پاروسیا” هستید؟!

– دکتر آر. سی. اسپرول

حقایق اساسی ایمان مسیحی

Leave a Comment