شبانان بدون اقتدار، اعضای مریض | شماس مانی محمدی


یکی از معظلاتی که امروز کلیسای ایران را به خود مشغول کرده روند آهسته ی عدم پذیرش اقتدار شبان و خادمین در کلیساهای محلی می باشد.
بدین منظور که اعضایی که اعتقادنامه کلیسایی و قوانین داخلی کلیسای محلی خود را رسما پذیرفته و عضو رسمی آن نیز می باشد پس از مدتی به دلایل متفاوت و گوناگونی خود را از زیر اقتدار کلیسا و پاسخگو بودن به شبان و خادمین خارج می سازد.
در این ویدیو به بررسی این معظل پرداخته ایم.

– شماس مانی محمدی 

 

 

Categories:

Leave a Comment