پنطیکاست و تاثیر آن بر کلیسا

 

پنطیکاست و تاثیر آن بر کلیسا

بعد از پنطیکاست بود که کلیسا حقیقی تشکیل شد و شروع به خدمت کردن نمود. تاثیر این واقعه عظیم بر ایمانداران تا ابد در خدمت و بشارت کلام خدا نمود پیدا کرده است. با این حال ما بررسی تاثیرات دیگر اپنطیکاست پرداخته ایم به همراه شبان وحید محمدی از آلمان 

Categories:

Leave a Comment