در باب نبوت درباره ایران، رسالت و نبی بودن – شماس مانی محمدی

– چه شروطی کتاب مقدس برای انتخاب رسولان گذاشته است
– رسولان عیسی مسیح دارای چه ویژگی هایی بودند
– آیا امروز ما در کلیسا رسول و انبیا داریم؟
– دلیل نبوتهای گوناگونی که درباره ایران می شود چه می باشد؟
 
شماس مانی محمدی
کاری از خدمت «چهره به چهره»

Leave a Comment