تنها مسیح – ازمجموعه پنج سولا

تنها مسیح

«Solus Christus»

تنها مسیح.png

نویسنده جوئل بیکه

ترجمه در خدمت «چهره به چهره»

الهیات اصلاح شده تایید می کند که کتاب مقدس و تعالیم آن در خصوص فیض و ایمان، بر این تاکید می کنند که نجات «سولا کریستوس» است یعنی، «تنها به واسطۀ مسیح است».

به بیان دیگر٬ عیسی تنها نجات دهنده است (اعمال رسولان ۴: ۱۲). بی.بی وارفیلد نوشت: «قدرت نجات بخش ایمان٬ در مفهوم صرف آن قرار ندارد٬ بلکه در نجات دهندۀ قادر مطلقی است که نجات در او ممکن استمرکزیت مسیح٬ بنیان ایمان پروتستان است. مارتین لوتر گفت که عیسی مسیح «مرکز و پیرامون کتاب مقدس است» به این معنا که هویت او و آنچه در مرگ و رستاخیزش انجام داد٬ محتوای بنیادین کتاب مقدس است. اولریچ زوینگلی گفت «مسیح سر تمام ایماندارانی است که بدن او هستند و بدون او بدن مرده است

بدون مسیح٬ ما قادر به انجام هیچ کار نیستیم؛ با اوست که قادر به انجام همه کار هستیم (یوحنا ۱۵: ۵ ٬ فیلیپیان ۴: ۱۳). تنها مسیح می‌تواند نجات را فراهم کند. پولس در رومیان ۱۲ این موضوع را آشکارا بیان می‌کند که اگر چه خدا خارج از کار نجات بخش خود در مسیح٬ خود را نمایان می سازد٬ هیچ میزانی از الهیات طبیعی نمی تواند خدا و انسان را متحد کند. اتحاد با مسیح تنها راه نجات است.

ما بشدت نیاز داریم تا در دوران الهیات کثرت گرایی خود٬ از نجات تنها بواسطۀ مسیح بشنویم. بسیاری از مردم این باور را که نجات تنها بواسطه ایمان به مسیح بدست می آید٬ زیر سوال می برند. همانطور که کارل براتن می گوید: «آنها به نوعی به رویکرد مسیح شناسی قدیمی و پوچ قرن نوزدهم از آزاداندیشی پروتستان بازگشته اند و آن را «جدید» می‌خوانند. در حالی که ٬ در حقیقت٬ این به ندرت٬ چیزی فراتر از یک عیسی شناسی سطحی استنتیجۀ نهایی این است که امروز٬ بسیاری از مردم مانند اچ.آر نیبور دربارۀ آزاد اندیشی٬ پرستش و اعلان بسیار خوب گفته اند: «خدایی عاری از خشم که انسان ها را بدون گناه وارد پادشاهی کرد؛ آن هم بدون داوری و از طریق خدمت مسیح٬ بدون صلیب»

نیاکان اصلاح شدۀ ما٬ از رویکردی الهام گرفته اند که می توان رد آن را در نویسنده قرن چهارم یعنی یوسبیوس قیصری یافت. آنها مفید دانستند که عیسی را پیامبر٬ کاهن و پادشاه بدانند. به عنوان مثال اعتراف نامه بپتیست لندن در سال ۱۶۸۹ ٬ این موضوع را اینگونه بیان می کند: « مسیح و تنها مسیح درخور این است که واسط میان خدا و انسان شود. او پیامبر٬ کاهن و پادشاه کلیسای خداست.» (۸. ۹). بگذارید به این سه مقام٬ نگاهی دقیتر بیندازیم.

مسیح به عنوان نبی

مسیح پیامبری است که به او احتیاج داریم تا ما را در امور خدا تعلیم دهد و کوری و نادانی ما را شفا دهد. کتاب دستورات دینی هایدلبرگ او را اینطور توصیف می‌کندپیامبر و معلم ارشد ما٬ کسی که اندرز نهانی و ارادۀ خدا درمورد نجات مان را کاملا برایمان آشکار کرد.» (الف. ۳۱). موسی در تثنیه ۱۸: ۱۵ اعلام کرد که «یهوه خدایتان٬ از میان شما٬ پیامبری همانند من٬ از برادرانتان٬ برای شما برخواهد انگیخت؛ به اوست که باید گوش فرا دهیداو پسر خداست و خدا از ما می خواهد که به او گوش فرا دهیم (متی ۱۷: ۵).

عیسی به عنوان پیامبر٬ کسی است که می تواند آنچه خدا «از ایام ازل» در تاریخ در نظر داشت را آشکار سازد٬ «نوشته های انبیاء» را تعلیم دهد و معنای حقیقی آن را اعلام کند (عهد عتیق ٬ مراجعه کنید به رومیان ۱۶: ۲۵۲۶). ما تنها زمانی که به راهنمایی و تعلیم او توجه می کنیم٬ می توانیم انتظار پیشرفت در زندگی مسیحی خود داشته باشیم.

مسیح به عنوان کاهن

مسیح کاهن نیز هست. او کاهن اعظمی است که ما بشدت به او نیاز داریم؛ کسی که کتاب دستورات دینی هایدلبرگ دربارۀ آن می گوید «او با قربانی جسمش٬ ما را نجات داده و دائم برای ما نزد پدر شفاعت می کند» (الف. ۳۱). به نقل از اعتراف نامۀ بپتیست لندن در سال ۱۶۸۹: «ما به دلیل دوری مان از خدا و نقصان خدمات مان حتی در بهترین حالت٬ به نقش کهانت او نیاز داریم تا ما را با خدا آشتی دهد و مقبول او سازد» (۸. ۱۰).

نجات تنها در عیسی مسیح است زیرا دو شرط است که هر چقدر هم که تلاش کنیم٬هرگز نمی توانیم آن را برآورده سازیم.با این وجود٬ اگر می خواهیم نجات یابیم٬ باید آنها را انجام دهیم. اولی٬ راضی کردن عدالت خدا با اطاعت از شریعت است. دومی٬ پرداختن جریمۀ گناهانمان است. ما نمی توانیم هیچ کدام را انجام دهیم اما مسیح هر دو را به کمال انجام داد. رومیان ۵: ۱۹ می گوید: «به واسطۀ اطاعت یک انسان نیز بسیاری پارسا خواهند گردیدرومیان ۵: ۱۰ می گوید: « هنگامی که دشمن بودیم٬ به واسطۀ مرگ پسرش با خدا آشتی داده شدیمهیچ راه دیگری برای رفتن به حضور خدا به غیر از مسیح نیست.

قربانی مسیح تنها یک بار اتفاق افتاد. اما با این حال او کاهن اعظم ما باقی مانده؛ او کسی است که از طریق او تمام دعا ها و پرستش ها مورد قبول خدا قرار می گیرند. او در جای های آسمانی٬ شفاعت گر و مدافع ما باقی می ماند (رومیان ۸: ۳۴؛ اول یوحنا ۲: ۱). بنابراین٬ جای تعجب نیست که پولس جلال را «به واسطه عیسی مسیح تا ابد» به خدا می‌دهد (رومیان ۱۶: ۲۷). ما تنها با توکل عمیق به او به عنوان قربانی و شفاعتگرمان٬ می توانیم از دسترسی به خدا بهره مند شویم و در آن رشد نماییم.

مسیح به عنوان پادشاه

در آخر٬ مسیح پادشاه است که بر همه چیز حکومت می کند.او با روح القدس خود بر کلیسایش سلطنت می کند (اعمال ۳۰:۲-۳۳). او مقتدرانه برای فرد توبه ناپذیر توبه٬ و برای گناهکار بخشش فراهم می کند (اعمال ۵: ۳۱). مسیح «پادشاه جاودانه ماست که با کلام و روح خود بر ما حکومت می کند و او ما را در برخورداری از نجاتی که برای ما خرید٬ حفاظت و حمایت می کند» (کتاب دستورات دینی هایدلبرگ۳۱). او به عنوان وارث شاهانۀ خلقت جدید٬ ما را به ملکوت نور و محبت جاودانی رهنمون می سازد.

به همین علت٬ ما با جان کالوین موافقیم که می گوید: «شاید ما با صبوری٬ این دنیا را با مصیبت٬ سردی٬ خفت٬ سرزنش و زحمات دیگر پشت سر بگذاریم اما از یک موضوع خشنود هستیم و آن این است که پادشاه مان٬ هرگز ما را بیچاره رها نمی کند بلکه نیازهای ما را فراهم می کند تا زمانی که جنگ ما به پایان رسد. ما به پیروزی فراخوانده شدیمما تنها زمانی می توانیم در زندگی مسیحی رشد کنیم که مطیعانه تحت فرمان مسیح و با قدرتش زندگی کنیم.

اگر فرزند خدا هستید٬ مسیح در نقش سه گانۀ خود به عنوان پیامبر٬ کاهن و پادشاه٬ برای شما به معنای همه چیز است. آیا مسیح و تنها او را دوست داری؟ آیا او را در شخصیت٬ نقش ها٬ طبیعت و منافعش دوست داری؟ آیا او پیامبرتان است تا شما را تعلیم دهد؛ کاهن شماست تا قربانی شود٬ شفاعت کند و شما را برکت دهد؟ و آیا او پادشاه شماست تا بر شما فرمانروایی کند و هدایتتان کند؟

بعد از اجرای هیجان انگیز سمفونی نهم بتهوون٬ رهبر ارکستر ایتالیایی آرتورو توسکانینی به دستۀ نوازندگان گفته: «من هیچم. شما هیچ هستید. بتهوون همه چیز استاگر توسکانینی می توانست دربارۀ آهنگساز بااستعداد اما مرده چنین چیزی بگوید٬ چقدر بیشتر مسیحیان باید این را دربارۀ نجات دهندۀ زنده خود بگویند؛ کسی که در امر نجات سازنده٬ نوازنده و حتی خود موسیقی زیبا است.

Leave a Comment