شبان آر. سی. اسپرول – فاصله انسان از گناه در قدوسیت و جلال خداوند

 

 

شبان آر. سی. اسپرول «فاصله انسان از گناه در قدوسیت و جلال خداوند»
فاصله عظیمی که میان انسان و خدا به وجود آمد حاصل گناهی بود که در قدوسیت خداوند هیچ راهی نداشت.
آیا راهی برای برداشتن این فاصله وجود دارد؟ پاسخ بلی است!
شبان آر. سی. اسپرول دراینباره صحبت می کند
ترجمه و زیرنویس در خدمت «چهره به چهره»

شبان آر. سی. اسپرول – فاصله انسان از گناه در قدوسیت و جلال خداوند from خدمت چهره به چهره on Vimeo.

Categories:

Leave a Comment