آیا کتاب مقدس به ما اجازه سخن گفتن به “زبانهای غیر” “بدون ترجمه” را در ملاعام داده است؟

پیش از شروع می بایست احترام خود را به شبانان و معلمین حقیقی کلیساهای پنطیکاست – کاریزمات اعلام کنم.
هدف از این پرسشگری تنها جلال نام خداوند است و نه تحقیر و نه به زیر سوال بردن خدمت کلیسایی این خادمین.
تلاش من صرفا برای دست یابی به پاسخی کتاب مقدسی درباره آموزه زبانهای غیر در ملاعام می باشد.

اکثرا در کلیساها و جماعات پنطیکاستی – کاریزماتیک دیده می شود می شود که در مراسمات پرستشی و یا در مراسم انتهایی موعظه، شبان همگی اعضا کلیسا را دعوت به سخن گفتن به (زبانهای غیر) می کنند.
این سخن گفتن به زبانهایی است که مرتبط به زبانهای مرسوم و رایج دنیا نیست و به اصطلاح زبان غیر یا فرشتگان نامیده می شود (اول قرنتیان ۱۳ و ۱۴). با توجه به اینکه ظاهرا این نوع از گویش به پری روح القدس (یوئیل ۲) نسبت داده می شود و البته نبوتی که در آیات مربوط در همین باب مکتوب شده است و بدین ترتیب این عطیه (اول قرنتیان ۱۲) تبدیل شده است به یکی از مشخصه های کلیسای پنطیکاست – کاریزمات، به گونه ای که عمدتا این تعلیم داده می شود که داشتن این عطیه در این کلیساها الزامی است و اگر شخصی این عطیه را ندارد تقصیر عدم تشنگی در روح شخص ایماندار است!

موضع الهیاتی من در باب سخن گفتن به زبانها به سمت آرای کلیسای اصلاحات است
اما موضوع صحبتم در این مبحث بودن یا نبودن زبانها در عصر حاضر نیست که می توان بعدا نیز بدین موضوع پرداخت.

بیاییم کمی با دیدی مثبت و دموکرات تر به مساله زبانها در کتاب مقدس نگاه کنیم
و فارغ از آموزه درست یا غلط بودن آموزه زبانهای غیر در عصر حاضر متصور بشویم این عطیه در حال حاضر وجود دارد و این پیش فرض را مبنای این مبحث قرار دهیم.

حال با این پیش فرض موضوع و سوالی که این میان پیش می آید این است:

هر عطیه ای قطعا یک شگرد و کاربرد کتاب مقدسی دارد که البته هدایت روح خداوند را ما در پیش فرض خود خواهیم داشت.
پولس رسول در مورد زبانها و سخن گفتن به این شیوه نیز یک راهکار اجرایی برای ما قرار داده است که می خواهیم مختصری بدان بپردازیم
در آیات ۶ تا ۱۹ کتاب اول قرنتیان باب ۱۴ ظاهرا پولس رسول سخن گفتن به زبانهای غیر را منوط به استفاده شخصی می کند و اینکه این روش تنها برای بنای شخصی است برعکس عطیه نبوت که برای بنای کلیسا استفاده می شود و در نهایت نیز در آیه ۲۳ همان باب حکم نهایی و یا سنگ تمام راهکار اجرایی ای عطیه را با مثالی بسیار زیبا، ساده بدون هیچ ایهام و ابهامی بیان می کند:
پس اگر تمام کلیسا جمع شوند و به زبان ها سخن بگویند و در همان وقت اشخاصی که بی اطلاع یا بی ایمان باشند به مجلس شما وارد شوند، آیا آنها نخواهند گفت که همۀ شما دیوانه هستید ؟
آیه ۲۳ اول قرنتیان باب ۱۴

در تفسیر این قسمت اینگونه نوشته شده:

هرچند که زبانها نشانه ای جهت بی ایمانان است، ولی منظور این نیست که ایمانداران همگی و همزمان درحضور بی ایمانان به زبانها تکلم کنند. زیرا که در آن صورت افراد بی ایمان، ممکن است دچار سوء تفاهم شده، ما مسیحیان را دیوانه و یا مست پندارند (اعمال ۲: ۴، ۱۳)، تکلم همزمان همۀ اعضای کلیسا در حضور افراد بی ایمان، باعث لغزش و سختی قلب ایشان خواهد شد. همچنانکه یهودیان نیز قلب خود را در مقابل زبانهای بیگانۀ (آیۀ ۲۱) آشوریان سخت کردند. اگر شخصی کلام خدا را به زبان خود شنیده، از آن اطاعت نکند، چگونه ممکن است که کلامی که به زبانها گفته می شود را اطاعت کند؟
( تفسیر و تشریح آیه به آیه کتاب عهد جدید ترجمه دکتر آرمان رشدی و شبان فریبرز خندانی)

و در تفسیر کاربردی بین الملل می نویسد:

روش تکلم قرنتیان به زبانها باعث برکت هیچکس نمی شد. چون ایمانداران معنی آن را نمی فهمیدند. بی ایمانداران نیز فکر می کرند کسانی که به زبانها صحبت می کنند دیوانه اند.
تصور بر این بود که صحبت کردن به زبانها نشانه ای برای بی ایمانان (همانگونه که در اعمال باب ۲ چنین بود) بعد از صحبت کردن به زبانها ایمانداران به ترجمه آن احتیاج داشتند تا خدا را تمجید کنند. آنگاه حضور روح القدس می توانست مردم غیر مسیحی را ملزم سازد و آنان را برای تحقیق بیشتر درباره ایمان مسیحی برانگیزد. اگرچه این یکی از راههای بشارت به غیر ایمانداران است اما پولس می گوید موعظه واضح بهتر است (اول قرنتیان ۵:۱۴)
(ترجمه تفسیری همراه با توضیحات و تفسیرات)

حال با توجه به این تفاسیر از نسخ واضح راهکار استفاده از زبانهای غیر، پس چگونه است که کلیساهای پنطیکاست – کاریزمات در ملاعام، در مکانی که قطعا بی ایمانان و یا نوایمانان نیز حضور دارند شروع به کاربرد این عطیه (بدون ترجمه) می کنند؟

چرا که پولس دراین باره می نویسد:
و اگر می خواهید به زبان ها سخن گوئید دو یا سه نفر بیشتر نباشد و یکی بعد از دیگری سخن بگوید و آن هم با ترجمه باشد.
اگر ترجمه کننده ای در آنجا حاضر نباشد هیچکس نباید در مجلس کلیسا به زبانها صحبت کند مگر این که صحبت او بین او و خدا باشد.
(اول قرنتیان باب ۱۴ آیات ۲۷ و ۲۸)

دلیل اینکه در بعضی از تلویزیونهای مسیحی بارها و بارها و مکررا در برنامه های کلیسایی منجمله دعاها به راحتی و سادگی به زبانهای غیر بدون ترجمه آن سخن می رانند؟
حتی بعضی از تلوزیون های پارسی زبان مسیحی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بارها شبانان و معلمین عزیز پنطیکاست – کاریزمات ایرانی به زبانها در تلوزیون می پردازند
آیا تماشاگر این تلویزیون ها تنها ایمانداران هستند؟
قطعا غیرایمانداران نیز تماشاگر این برنامه های مسیحی در تلوزیون و یا کلیسا هستند. آیا این آیه (اول قرنتیان ۱۴:۲۳) مبنی بر دیوانه خواندن این خادمین عزیز از طرف بی ایمانان نخواهد شد؟
با احترام ویژه ای که برای این برادران و خواهران عزیز در خدمتشان می گذارم لازم می بینم این سوال را از ایشان بپرسم که آیا سخن راندن به زبانهای غیر بدون ترجمه آن، آیا مغایرت با نسخ صریح کاربردی کتاب مقدس در این مورد نمی باشد؟
در نهایت اینگونه که از آیات مربوطه به این آموزه بر می آید، صحبت کردن به زبانهای غیر بدون داشتن ترجمه در ملا عام نهی شده است.

امید تا تحقیق و تفحص و پرسشگری ما از کتاب مقدس به بنای کلیسای ایران و رشد در خداوند بیانجامد.

برکت خداوند با شما

مانی محمدی

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم