نكته هاي مهم در رابطه با عضويت در كليسا

از کتاب جلوه هاي شكوهمند خداوند

نوشته دکتر مارک دوور

نكته هاي مهم در رابطه با عضويت در كليسا

7-church-marketing-ideas-to-retain-and-attract-members copy

تعميد گرفتن

چگونه در دنيايي مانند امروزه، دور ازخداوند، مي توانيم كساني را مشخص كنيم كه عضو كليساي خاصي هستند يا نه؟

اول، براي عضو كليسا بودن، شما بايد حتما تعميد گرفته باشيد و پذيرفته باشيد كه گناه كار هستيد و به پیام نجات ایمان آورده ايد و ايمان داريد كه تنها او مي تواند شما را نجات دهد. در متي ٢٨، عيسي فرمان مي دهد كه شاگردانش تعميد بگيرند و در طول كتاب اعمال رسولان آشكارا مي بينيم كه شاگردان مسيح اين موضوع را خوب متوجه شدندو از آن اطاعت كردند. ما ايمان داريم كه تعميد گرفتن تنها براي كساني است كه اعتراف ايمان به عيسي مسيح كرده اند. به همين جهت ما باور داريم كه تعميد دادن نوزادان آموزش نادرستي است .

چهار نكته در اين باره:

١. هيچ كس مخالف تعميد گرفتن كسي كه ايمان دارد نيست، مگر تعميد نوزادان

٢. در هيچ جاي عهد جديد تعميد نوزادان ديده نمي شود

٣. در هيچ جاي عهد جديد رابطه ايي بين ختنه جسمي و تعميد گرفتن با آب ديده نمي شود. ولي در كولسيان ٢ مي خوانيم كه ختنه روحاني و تعميد گرفتن در آب رابطه مستقيم دارند! بنابراين عقيده، تنها كساني كه دوباره به دنيا آمده اند بايد تعميد بگيرند.

۴. اگر از نظر تاريخي به اين موضوع بنگريم مي بينيم كه تعميد نوزادان در عهد جديد ديده نمي شود. همچنين در «ديداکه»، كتابچه مسيحي براي ستايش خدا به زبان لاتين كه در صده دوم نوشته شده هم ديده نمي شود. كليساي كاتوليك اشتباها اين عقيده را دارد كه تعميد گرفتن تاثير بر دوباره زنده شدن و نجات دارد. در روميان ٤، پولس در نامه خود مي نويسد كه كسي كه تعميد گرفته، زندگي تازه ايي را تجربه خواهد كرد، ايشان كساني هستند كه قلبشان ختنهشده (كولسيان ٢).

در نتيجه، تعميد گرفتن براي عضو شدن ضروري مي باشد چون تعميد گرفتن يكي از دستورات مسيح است و نمي شود عضو كليسا باشيد و اينگونه از دستور مسيح پيروي نكنيد .

اين را بايد خوب بفهميم: عضويت در كليسا، شهادتي بر نجات شخص مي باشد.”

در كليسايمان، ما هميشه تلاش مي كنيم كه توجه داشته باشيم بر كساني كه از خدا و كليسا دور شده اند تا بتوانيم به ايشان كمك كنيم دوباره باز گردند. آموزش هاي مسيح در متي ١٨ تا آموزش ها پولس در اول قرنتيان ٥، غلاطيان ٦ آشكارا ديده مي شود كه يكي از وظايف كليسا مرز گذاري است! هنگاميكه گروهي كه خود را مسيحي مي دانند اعمالي انجام مي دهند كه ديگر مسيحيان و كليسا با موافق نيستند، كلسيا مي بايد مرز بين ايشان و ديگر افراد كلسيا بگذارد و هميشه كليسا را طبق دستورات مسيح و انجيل پاك نگه دارد. مهر و محبت بايد بين اعضاي كليسا آشكارا باشد. در يوحنا ١٣ عيسي به شاگردانش گفت: “پس حال، دستوري تازه به شما مي دهم: يكديگر را دوست بداريد همانگونه كه من شما را دوست دارم. محبت شما به يكديگر، به جهان ثابت خواهد كرد كه شما شاگردان من مي باشيد.” (يوحنا ۳۵:۱۳).

اگر كسي خود را مسيحي مي داند و هيچ رابطه صميمي با ديگر مسيحيان ندارد، مي بايد با دقت اول يوحنا ۲۰:۴ را بخواند:”اگر كسي ادعا مي كند كه خدا را دوست دارد، اما از همنوع خود متنفر است، دروغ مي گوید; چون اگر كسي نتواند همنوعي را كه مي بيند دوست داشته باشد، چگونه مي تواند خدايي را كه نديده است دوست داشته باشد؟ما ناخود آگاه تمايل داريم كه به خود و كارهاي خوبمان بباليم. بخشيدن و دريافت كردنِ محبت مسيحي بخش مهمي از عضويت در كلسيا مي باشد كه انجيل به ما مي آموزد كه ما ابراز مهرمان در همه جهتمي بايد باشد.

از عشريه (ده یک)، كمك مالي به كليسا تا خوش برخوردي با كساني كه نمي شناسيم. ما از اعضاي كليسا مي خواهيم كه پيماني را امضا كنند كه در آن نوشته شده كه كليساي ما دقيقا به چه ايمان دارد. با امضا كردن، نشان مي دهند كه موافق با اين پيمان هستند. ما از اعضاي كليسا انتظار داريم كه براي كليسا دعا كنند.

در جريان و شركت كننده در برنامه هاي مختلف كليسا باشند. تعميد گرفتن، شام آخر، شركت در كليسا، شاگردي و مهر در قلب كليسا مي بايد باشد. پس دوست مسيحي عزيز، فقط در كليسا ِيكشنبه ها شركت نکنید (هر چند بايد در كليسا شركت كرد)، بلكه باید به كليسا بپيوندید! دست به دست ديگر مسيحيان بدهید. به دنبال كليسايي بگردید كه مي توانيد به آن بپيونديد، اين كار را انجام بدهید تا بي ايمانان اين حركت را ديده و پيام خوب مسيح را بشنوند، تا مسيحيان ضعيف توجه ببينند، تا مسيحيان پُراز ايمان, قوت خود را در راه های مختلف براي نام عيسي بدهند، تا به رهبران كليسا كمك شود تشويق شوند، تا نام و شكوه خداوند و پسرش جلال پيدا کنند.

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم