“و محبّت خدا از این طریق به ما آشكار گردید كه خدا پسر یگانهٔ خود را به جهان فرستاد تا ما به وسیلهٔ او حیات داشته باشیم.”
‮‮اول یوحنا‬ ‭۹:۴

DCCB3B2B-3CE7-4DE8-902A-A7FDAD957A68.jpeg