برنامه مطالعه کتاب مقدس در یک سال

شما می توانید به اختیار یکی از فرم ها را برای مطالعه کتاب مقدس انتخاب کنید

 فرم اول به زودی به زبان پارسی در اختیار شما قرار خواهد گرفت

مطالعه کتاب مقدس در یک سال (فرم اول)

مطالعه کتاب مقدس در یک سال (فرم دوم)

مطالعه کتاب مقدس در شش ماه (فرم سوم)