Archive for January 1, 2019

آیا عیسی مسیح می‌ توانست گناه بکند؟ ـ آر. سی. اسپرول

      بهترین متخصصین الهیات در گذشته و حال، بر سر این پرسش که آیا عیسی مسیح می‌ توانست گناه کرده باشد با هم اختلاف داشته اند. من معتقدم از آنجا که عیسی مسیح یک انسان کامل بود، برای او امکان داشت که گناه کند. بدیهی ست که طبیعت الهی نمی‌ تواند گناه کند؛ اما…

Read More