شبانی

شبانان بدون اقتدار، اعضای مریض | شماس مانی محمدی

 یکی از معظلاتی که امروز کلیسای ایران را به خود مشغول کرده روند آهسته ی عدم پذیرش اقتدار شبان و خادمین در کلیساهای محلی می باشد. بدین منظور که اعضایی که اعتقادنامه کلیسایی و قوانین داخلی کلیسای محلی خود را رسما پذیرفته و عضو رسمی آن نیز می باشد پس از مدتی به دلایل…

Read More