عطایای روح القدس

دریافت مَسح روح القدس

مَسحِ روح القدس مانی محمدی   آیا شما تجربه مسح روح القدس را داشته اید؟ آیا مسح روح القدس را می بایست به طریق های خاص بدست آورد؟ مثلا با گذاردن دست بر روی سَرِ ایمانداران یا اعمالی نظیر این؟ آیا مسیحیان می توانند مسح خداوند را به صورتی خاص و مجزا از دیگر ایمانداران…

Read More

تعمید روح القدس

  این پرسشی است که در زمانه ما، دیر یا زود از کسی که مسیحی شده پرسیده خواهد شد. این پرسش مرتبا به وسیله مسیحیان کاریزمات که از تجربیات خود با روح القدس هیجان زده هستند مطرح می شود. ایده ای که روزی عمدتا به ایجاد کلیساهای پنطیکاستی انجامید، اینک برای جمع وسیعی از ایمانداران،…

Read More