ویدیو

شما میتوانید به پورنوگرافی “نه” بگویید – جان پایپر

– ایمان به مسیح، “اعتیاد سکس خارج از ازدواج” را شکست می‌‌دهد – روحِ خدا ما را کنترل می‌کند – زیبایی مسیح بهتر است هر احساس جنسی‌ ای، شهوت نیست. خداوند غریزه جنسی‌ را آفرید. جایگاه خوب خود را دارد و در واقع می تواند، در معبد ازدواج، نوعی پرستش به حساب آید. ولی‌ شهوت،…

Read More